Yeni Dünya Vakfı tarafından organize edilen 19. vakıf meclisi istişare ve değerlendirme toplantısı vakfımızın genel merkez, şube ve temsilciliklerinden; mütevelli heyeti, istişare kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanları ve üyeleri, denetim kurulu başkanları ve üyeleri, komisyon başkanları ve üyeleri, kadın kolları başkanları ve üyeleri, gençlik kolları başkanları ve üyeleri ile il ve ilçe temsilciliklerinin de katılımlarıyla 20-22 Şubat tarihleri arasında Antalya – Manavgat’ta gerçekleştirildi.
Değerlendirme toplantısı tartışma oturumları, karşılıklı fikir alışverişleri, yürütülmekte olan projelerin son durum değerlendirmeleri, Yeni Dünya Vakfı’nın daha farklı sahalarda hizmet verebilmesi için hizmet yelpazesinin genişletilmesi, Türkiye’de ki diğer STK’lar ile iş birliği,  2014 yılı faaliyet raporlarının değerlendirmesi gibi pek çok konunun görüşüldüğü faydalı bir toplantı olarak değerlendirildi.
Vakfın İstişare ve Değerlendirme Toplantısının sonuç bildirisinde, devam eden ve yapılacak  çalışmalarla ilgili ana başlıklar şu şekilde sıralandı.

“YDV’nin 20. Kuruluş Yılı”
Gelecek sene 20. kuruluş yılını kutlayacak olan Yeni Dünya Vakfı’nın atacağı adımlar arasında hizmet verilen il sayısının 14’ten 20’ye çıkarılması, buna ek olarak temsilciliklerden potansiyeli ve şartları uygun olanların şubeye dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
“Vakıf Hizmetlerinin Tanıtımı”
Vakıf hizmetlerinin tanıtımı konusunda, vakıf faaliyet ve hizmetlerinin medyada ve sosyal medyada yeterli oranda yer almayışı tartışılmıştır. Vakfın tanıtımı noktasında medya ve sosyal medyanın daha etkin ve verimli kullanılması için gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır.
“Aidiyet Hissi”
Bir vakıf adına büyük öneme haiz olan aidiyet hissinin geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için vakıf üyeleri ve bursiyerleri arasında iletişimin artırılması vurgulanmıştır. YDV’nin yürüttüğü “Biz Bir Aileyiz” projesinin vakfa karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesine ciddi katkılar sağladığı ifade edilerek, bu ve benzeri projelerin sürdürülmesi benimsenmiştir.
“STK’lar İle İşbirliği”
YDV’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda faaliyet gösteren diğer STK’ların vakfımızın senedine uygun projelerine katkı verilmesi değerlendirilmiştir. Vakıf yöneticilerinin tamamı ülkemizde hızla gelişen STK’larla işbirliği konusunda tam destek bildirmişlerdir. Bu doğrultuda diğer STK’lar ile iletişim ve işbirliğinin artırılması hususu kabul görmüştür.
“Vakıflara Tanınan Yeni İmkânlar”
Katılımcılar, bugün için vakıflara ve diğer STK’lara tanınan imkânların her gün daha iyiye gittiğinin altını çizerek hedefin daha yüksek olması vurgusunu yapmışlardır. Böylesine bir iyileşme ile birlikte vakıf hizmetlerinin de eş değer oranda artması için çalışmaların daha sistematik ve proje bazlı sürdürülmesi kararı alınmıştır.
“Bursların Temini / Tevzinde Usul ve Esaslar”
Burs imkânı sunma konusunda sorumluluk üstlenen YDV, en ufak aksamada öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu konuda burs alan bütün öğrencilerin 2 aylık burs tutarına tekabül eden bir kaynağın yedek olarak ayrılması ve muhafazası fikri tartışılmıştır. Bu konuda ki usul ve esaslar görüşülerek yıllık bütçenin buna göre hazırlanması kararı alınmıştır.
“Vakfın Kamu Yararı Kararı”
Katılımcılarımız, kamu yararı ile sağlanacak vergi muafiyeti hakkının Yeni Dünya Vakfı’na kurumsal olarak çok büyük bir fayda sağlanacağı değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Mevcut yasaya göre vakıflar, bütçelerinin en az %80’ini kendi hizmetlerine ayırmaktadırlar. Konunun hızlandırılması hususunda gerekli her türlü adımın atılacağını bildirmişlerdir.
 
“Devam Eden Projelerin Değerlendirmesi”
‘Biz Biz Aileyiz’ Projesi: Vakıf genel merkez ve Ankara şubesi proje koordinatörleri, komisyon üyeleri ve gurup hamileri sırayla söz alarak genel durum değerlendirmesi yapmışlardır. Projenin, vakıf ve bursiyer öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine büyük katkı sağladığı, ayrıca bursiyer öğrencilerin ailelerine de güven verdiği ifade edilmiştir. Netice olarak ‘Biz Bir Aileyiz’ projesi bundan sonra ki yıllarda da devam ettirilerek geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.
‘Geleceğine Kayıtsız Kalma: Geliştir Kendini’ Projesi: Gençlerin tarihi dokuyu, coğrafyayı, sosyo-kültürel yapıyı yerinde ziyaret ettikleri seyahatler sırasında kısa ve etkili eğitimlerin düzenlendiği projenin verimliliği değerlendirildi. Geçen senelerde ki gibi verimlilik düzeyi yüksek olan proje için önümüzde ki senelerde yurtdışı seyahatleri yapılması kararlaştırıldı.
‘Sağlam Genç, İradeli Lider’ Seminerleri: İstanbul ve Ankara olmak üzere iki ayrı şehirde düzenlenen seminerlerin bursiyer öğrencilerin entellüktüel, sosyal ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu seminerlerin devam ettirilmesi ve daha fazla öğrencinin bu seminerlerden yararlanması için çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.